Picdeer logo Browse Instagram content with Picdeer

#lokalniparlament

Posts tagged as #lokalniparlament on Instagram

33 Posts

Završena deveta sjednica lokalnog parlamenta, usvojene sve tačke dnevnog reda Odbornici lokalnog parlamenta usvojili su  niz značajnih odluka i izvještaja u nastavku devete sjednice, koja je završena danas. Lokalni parlament usvojio je sve tačke dnevnog reda, koje su potrebne za redovno funkcionisanje sistema našeg grada,  a radom devetog skupštinskog zasijedanja zadovoljan je i predsjednik SO Bijelo Polje, Abaz Dizdarević. “S obzirom da smo imali prilično obiman dnevni red množda nijesmo ni vjerovali  da se za dva dana može završiti deveta sjednica skupštinkog lokalnog zasijedanja, što svakako svjedoči o  konstruktivnosti svih aktera u skupštini, bilo da dolaze iz pozicije ili opozicije, jednog korektnog odnosa svih odbornika”, kazao je Dizdarević. #sjednicaso #lokalniparlament #devetozasijedanje #dnevnired #usvojenesvetacke #predsjednikso #radiobijelopolje #bijelopolje
Kovačević izabran za direktora JU Centar za kulturu „Vojislav Bulatović-Strunjo“ Milko Kovačević, profesor biologije, izabran je za direktora JU Centar za kulturu „Vojislav Bulatović-Strunjo“ na sjednici lokalnog parlamenta. Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku Savjeta o izboru direktora te ustanove podržalo je 18 odbornika, dva su bila protiv, a isto toliko uzdržanih. Mandat direktora Centra za kulturu traje četiri godine i po isteku mandata isto lice može biti ponovo birano na tu funkciju. Foto:Arhiva RBP #sjednicasobijelopolje #lokalniparlament #odbornici #skupstina #jucentarzakulturu #vojislavbulatovicstrunjo #izabordirektora #sjednica #bijelopolje #radiobijelipolje
Izabrana dva člana Savjeta za razvoj i zaštitu lokalne samouprave Elvir Zvrko i Slobodan Vojinović izabrani su na današnjoj sjednici SO Bijelo polje za članove Savjeta za razvoj i zaštitu lokalne samouprave. Abaz Kujović, predsjednik Odbora za izbor i imenovanja, saopštio je i biografije novoizabranih članova Savjeta za razvoj i zaštitu lokalne samouprave. Oni će na tim mjestima zamijeniti Milivoja Radovića i Emu Alihodžić, koji su ranije podnijeli ostavke. Opširnije na portalu www.radiobijelopolje.me #sjednicasobijelopolje #lokalniparlament #odbornici #sjednica #skupstina #savjetzarazvojizastitulokalnesamouorave #clanovisavjeta #odborzaizboriimenovanja #novickanovi #skupstina #bijelopolje #radiobijelopolje
Maslovarić izabran za direktora JU Centar za sport i rekreaciju Odbornici SO Bijelo Polje jednoglasno su podržali predlog Upravnog odbora da se za direktora JU Centar za sport i rekreaciju izabere Marko Maslovarić, dipl.menadžer bezbjednosti. „Imponuje mi podrška, jer je to motiv za dalji rad i svoju funkciju ću obavljati najbolje što znam“, kazao je Maslovarić, dodajući da će ulaganje u sport donijeti višestruke rezultate. Opširnije na portalu www.radiobijelopolje.me #sjednicasobijelopolje #lokalniparlament #odbornici#ajednica #jucentarzasportirekreaciju#izbordirektora #direktor #upravniodbor #skupatina #bijelopolje #radiobijelipolje
Usvojeni Odluka o organizovanju Centra za sport i rekreaciju, izvještaj o radu za prethodnu, sa programom rada za 2019. godinu Jedan od osnovnih ciljeva koji će pratiti rad Centra za sport i rekreaciju u 2019. godini jeste omasovljavanje i promocija sporta, saopšteno je na današnoj sjednici SO Bijelo Polje, na kojoj je i usvojen Predlog Odluke o organizovanju ove javne ustanove, izvještaj o radu i poslovanju za prethodnu, sa programom rada za ovu godinu, a data je i saglasnost na Statut. Opširnije na portalu www.radiobijelopolje.me #sjednicasobijelipolje #lokalniparlament #odbirnici #sjednica #skupstina #centarzasportirekreaciju #izvjestajoradu #bijelopolje #radiobijelipolje
Jednoglasno usvojen Izvještaj o radu i poslovanju JU Centar za podršku djeci i porodici za 2018. godinu, sa Programom rada za 2019. godinu Izvještaj o radu i poslovanju JU Centar za podršku djeci i porodici Bijelo Polje za 2018. godinu, sa Programom rada za 2019. godinu jednoglasno je usvojen drugog dana zasijedanja devete sjednice lokalnog parlamenta. Opširnije na portalu www.radiobijelopolje.me #sjednicasobijelopolje #lokalniparlament #sjednica #skupstina #jucentarzapodrskudjeciiporodici #izvjestajoradu #odbornici #bijelipolje #radiobijelopolje
Odbornici  Skupštine opštine Bijelo Polje jednoglasno su usvojili Izvještaj o radu i poslovanju Turističke organizcije Bijelo Polje za 2018. godinu, sa Programom rada za 2019. godinu. Direktorica TO Bijelo Polje, Violeta Obradović, istakla je da ta organizacija u skladu sa sredstvima sa kojima raspolaže predano radi na razvoju turističke ponude Bijelog Polja, te poručila da se do rezultata ne može doći preko noći, ali da je uvjerena da će se valorizacijom Đalovića pećine (Pećine nad Vražijim firovima) i Bjelasice situacija dodatno unaprijediti. Opširnije na portalu www.radiobijelopolje.me #sjednicasobijelopolje #lokalniparlament #sjednica #skupstina #odbornici #tobijelopolje #izvjestajoraduiposlovanju #programradaza2019 #direktoricatobp #bijelopolje #radiobijelipolje
Usvojen Izvještaj o radu i poslovanju JU Muzej Bijelo Polje za 2018. godinu, sa Programom rada za 2019. godinu U nastavku devete sjednice lokalnog parlamenta, nakon diskusije, odbornici su sa 22 glasa za i jednim uzdržanim usvojili Izvještaj o radu i poslovanju JU Muzej Bijelo Polje za 2018. godinu, sa Programom rada za 2019. godinu.  Direktor JU Muzej Bijelo Polje, Željko Raičević, istakao je da su u prethodnom periodu raznovrsnim programima težili zadovoljenju kulturnih potreba građana, te da će i u narednom periodu biti posvećeni tom cilju, organizujući tradicionalne manifestacije, ali i nove, kao što je slikarska kolonija “Slikari Lazovići”. Opširnije na portalu www.radiobijelopolje.me #sjednicasobijelopolje #lokalniparlament #sjednica #skupstina #jumuzejbijelipolje #usvojenizvjestajoraduiposlovanju #direktormuzeja #slikarskakolonija #starilazovici #ministarstvokulture #ministar #rekonstrukcija #zgradamuzeja #nocmuzeja #tradicionalnaizlozba #djecijiradovi #bijelopolje #radiobijelipolje
Nastavljena deveta sjednica lokalnog parlamenta, odbornici će danas raspravljati o preostalim tačkama dnevnog reda. #sjednicaso #lokalniparlament #skupstina #dnevnired #radiobijelopolje #bijelopolje
Odbornici usvojili više značajnih tačaka, sjutra nastavak devete sjednice Odbornici lokalnog parlamenta usvojili su na današnjem zasijedanju niz značajnih tačaka, a deveta sjednica Skupštine Opštine Bijelo Polje biće nastavljena sjutra, od 10 časova. Nakon višečasovne diskusije, odlukom većine izabrani su potpredjsednici Opštine, usvojen je prijedlog  Završnog računa budžeta Opštine Bijelo Polje za 2018. godinu, prijedlozi  odluka o donošenju Plana kapitalnih investicija opštine za period 2019 - 2021.godine, data je saglasnost na zaključivanje Ugovora o poslovno-tehničkoj saradnji sa Ministarstvom odbrane Crne Gore, korišćenju sredstava tekuće budžetske rezerve budžeta Opštine,  učešću Opštine u troškovima realizacije projekta Dnevni boravak za stare u Bijelom Polju, podržana je i organizacija Međuopštinskih sportskih igara za 2021. Godinu, a usvojen je i Predlog Lokalnog akcionog plana za unapređenje kvaliteta života LGBT za 2019. odinu. Opširnije na portalu www.radiobijelopolje.me #lokalniparlament #skupatina #sjednicasobp #odbornici #usvojenovisetacakadnevnogreda #diskusije #bijelopolje #radiobijelipolje
Položaj LGBT osoba u Bijelom Polju biće unaprijeđen kroz lokalni akcioni plan Unaprijeđeno društveno prihvatanje LGBT osoba kroz snažniju institucionalnu i podršku građana/ki u ostvarivanju njihovih prava, jedan je od strateških ciljeva Lokalnog akcionog plana za unapređenje kavliteta života LGBT lica za 2019. godinu, o kojem se raspravljalo danas na devetom skupštinskom zasijedanju. Naime, na dnevnom redu sjednice SO Bijelo Polje našao se i Predlog Lokalnog akcionog plana za unapređenje kavliteta života LGBT lica za 2019. godinu, koji je jednoglasno podržan od strane odbornika. Opširnije na portalu www.radiobijelopolje.me #sjednicasobp #lokalniparlament #sjednica #skupstina #lokalniplanakcije #unapredjenjekvalitetazivota#radnagrupa #lgbt #lgbtpopulacija #unapredjenodrustvenoprihvatanja #sporazumosaradnji #koordinatorkaradnegrupe #bijelopolje #radiobijelipolje
Za razvoj poljoprivrede biće izdvojeno 200 hiljada, a za podsticaj ruralnog i održivog razvoja 70 hiljada eura Za podsticaj razvoja poljoprivrede u 2019.  biće izdvojeno 200.000,00 eura, dok su programom mjera za podsticaj ruralnog i održivog razvoja za ovu godinu  predviđena  sredstva u iznosu od 70.000,00 eura, odlučeno je na današnoj sjednici SO Bijelo Polje, na kojoj su većinom glasova usvojeni prijedlozi programa za ove oblasti. Kako su iz nadležnog sekretarijata  obrazložili tokom diskusije, sredstvima iz Budžeta Opštine Bijelo Polje za podsticaje u poljoprivredi u 2019. godini, Opština Bijelo Polje nastoji razvijati poljoprivrednu proizvodnju, podsticati poljoprivredne proizvođače kako bi proizveli značajnije količine poljoprivrednih proizvoda za vlastite potrebe i za potrebe tržišta, te na taj način obezbijedili egzistenciju sebi i svojoj porodici. Opširnije na portalu www.radiobijelopolje.me #sjednicasobijopolje #lokalniparlament #razvojpoljoprivrede #podsticajnemjere #poljoprivredniproizvodjaci #odbornici #sjednica #skupstina #bijelopolje #radiobijelipolje
Odbornici Skupštine opštine Bijelo Polje jednoglasno su dali saglasnost za organizaciju Međuopštinskih omladinskih sportskih igara za 2021.godinu, pri čemu je SO garantovala obezbjeđenje sredstava i objekata potrebnih za održavanje ovog takmičenja. U JU Centar za sport i rekreaciju smatraju da postoje svi uslovi i kapaciteti za organizaciju jednog ovakog sportskog takmičenja, čijim bi održavanjem Bijelo Polje dobilo na značaju, prepoznatljivosti u širem regionu. Međuopštinske omladinske sportske igare su najveća amaterska sportska manifestacija na Balkanu koja okuplja oko 2000 sportista, predstavnika 35-40 gradova sa područja Crne Gore, Srbije i Bosne i Hercegovine. #sjednicasobijopolje #lokalniparlament #mosi #organizacijamosi #jucentarzasport #saglasnost #odbornici #sjednica #skupstina #bijelopolje #radiobijelipolje
Odbornici podržali Ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji sa Ministarstvom odbrane Odbornici bjelopoljskog lokalnog parlamenta, njih 24, dali su na današnjoj sjednici saglasnost na zaključivanje Ugovora o poslovno-tehničkoj saradnji sa Ministarstvom odbrane Crne Gore. Naime, u cilju potpunijeg korišćenja raspoloživih kapaciteta i sticanja radnih iskustava pripadnika inžinjerske jedinice Vojske Crne Gore, Ministarstvo odbrane je ponudillo uspostavljanje poslovno - tehničke saradnje sa Opštinom Bijelo Polje. Opširnije na portalu www.radiobijelopolje.me #sjednicasobijopolje #lokalniparlament #odbornici #poslovnotehnickasaradnja #sekretarojatzastambenokomunalneposlive #inzinjerskajedinica #vojskacrnegore #ministaratvoodbrane #budzetopstine #putnainfrastruktura #sjednica #skupstina #bijelopolje #radiobijelipolje
Do 2021. godine za kapitalne projekte biće izdvojeno više od 87 miliona eura Predlog Plana kapitalnih investicija opštine Bijelo Polje za period 2019-2021 usvojen je jednoglasno na devetoj sjednici SO Bijelo POlje. Na spisku projekata za plan kapitalnih investicija 2019-2021, našlo se oko 60 projekata, dio njih je iz Strateškog plana 2017-2021, a njihova ukupna vrijednosti iznosi 87.259,750 eura, saopštio je menadžer Opštine Fahrudin Begović. Opširnije na portalu www.radiobijelopolje.me #sjednicasobijelopolje #lokalniparlament #odbornici #predlogplana #kapitalneinvesticije #menadzeropstine #skupstina #bijelopolje #radiobijelipolje
Radenko Vujošević izabran je na sjednici lokalnog parlamenta za izvršnog direktora DOO Komunalno „Lim“ i to sa 22 glasa za, dok su dva odbornika su bila uzdržana. Usvojen je i Izvještaj o radu i poslovanju DOO Komunalno „Lim“ Bijelo Polje za 2018. godinu, sa Programom za 2019. godinu i to sa 21 glasom za, dva protiv i jednim uzdržanim. Direktor DOO Komunalno „Lim“, Radenko Vujošević, zahvalio se svima koji su doprinijeli da ovo preduzeće kvalitetno funkcioniše, prvenstveno radnicima, ali i Odboru direktora i predsjedniku Opštine, Petru Smoloviću. On je naglasio da će u narednom periodu biti posebno usmjereni na rješavanje problema nelegalnog odlaganja komunalnog i drugog otpada. Vesna Pavićević, predsjednica Kluba odbornika DPS-a, istakla je da je Komunalno „Lim“ jedna od najznačajnijh službi u našem gradu. „Za razliku od ranijih godina, kada je ovo društvo bilježilo velike gubitke, poslednje tri godine sa novim izvršnim direktorm pozitivno i uspješno posluju“, kazala je Pavićević, napominjući da preduzeće raspolaže sa dosta dotrajalom mehanizacijom, pa postoji potreba za njenim obnavljanjem. Radosav-Rašo Nišavić iz SNP-a  takođe je pohvalio rad bjelopoljskog komunalnog preduzeća, naročito istučući to što su instairali kontejnere na relaciji Tomaševo-Pavino Polje, kao i što se zalažu za održavanje seoskih puteva. Odbornici su jednoglasno podržali i izvještaj o radu i poslovanju DOO Vodovod „Bistrica“ Bijelo Polje za 2018. godinu, sa Planom i Programom za 2019. godinu. Na današnjoj sjednici je jednoglasno izabran Milan Bulatović za izvršnog direktora DOO Vodovod „Bistrica“, a za njegov izbor glasala su ukupno 24 odbornika. „Zahvaljujem se na ukazanom povjerenju i datoj podršci, u Opširnije na portalu www.radiobijelopolje.me #sjednicasobp #lokalniparlament #dookomunalnolim #izbordirektora #izvjestajoradu #odbornici #sjednica #bijelopolje #radiobijelipolje
Vesna Pavićević, predsjednica Kluba odbornika Demokratske partije socijalista, kazala je da ta partija podržala prijedlog Odluke predsjednika Opštine Bijelo Polje Petra Smolovića o imenovanju potpredjsednika Opštine, Nermina Bećirovića i Ernada Suljevića. Opširnije na portalu www.radiobijelopolje.me #sjednicasobijelopolje #lokalniparlament #imenovanjepotpredsjednika #odbornici #klubodbornikadps #prijedlog #opstinabijelopolje #bijelopolje #radiobijelopolje
Predsjednik Savjeta za unapređenje, razvoj i zaštitu loklane samouprave, prof. dr Velimir Rakočević, saopštio je na današnjoj sjednici lokalnog parlamenta da to tijelo podržava sve ono što se čini za razvoj Bijelog Polja, te istakao da će to tijelo dati maksimalnu podršku svim aktivnostima. Opširnije na portalu www.radiobijelopolje.me #radiobijelopolje #savjetzaunapređenje #velimirrakočević #lokalniparlament #sjednica #bijelopolje
Deveta sjednica lokalnog parlamenta otpočela odavanjem pošte nedavno preminulom Momiru Bulatoviću, nekadašnjem predsjedniku Crne Gore (1990-1998) i predsjedniku Savezne vlade SR Jugoslavije (1998-2000) #sjednica #lokalniparlament #sobijelopolje #devetasjednica #radiobijelopolje #bijelopolje
Deveta sjednica Skupštine Opštine, sa 38 tačaka dnevnog reda zakazana je za sjutra, sa početkom u 10 časova. Opširnije na portalu www.radiobijelopolje.me #sjednicasobijelopolje #akupstina #lokalniparlament #odbornici #dnevnired #salasobp #bijelopolje #radiobijelopolje
Na sjednici Skupštine odbornici pitali o infrastrukturnim i drugim aktuelnostima Osma sjednica Skupštine Opštine održana je danas a na dnevnom redu bila su odbornička pitanja i odgovori. Opširnije na portalu www.radiobijelopolje.me #sjednicasobijelopolje #lokalniparlament #osbornickapitanja #akupstina #sjednica #bijelopolje #radiobijelopolje
Počela osma sjednica Skupstine opštine Bijelo Polje Na dnevnom redu su odbornička pitanja i odgovori. #sjednicasobijelopolje #lokalniparlament #skupstina #odbornickapitanja #predsjednik #odbornici #sobijelopolje #bijelopolje #radiobijelopolje
U ponedjeljak VIII sjednica lokalnog parlamenta Osma sjednica Skupštine opštine Bijelo Polje održaće se u ponedjeljak, 1. jula, saopšteno je iz kabineta predsjednika SO. Na dnevnom redu su odbornička pitanja i odgovori. Sjednicu koja je zakazana za 10 časova Radio Bijelo Polje će direktno prenositi. #sjednicasobp #lokalniparlament #kabinetpredsjednikaso #sjednica #skupatina #opstinabijelopolje #bijelopolje #radiobijelopolje
Osma sjednica lokalnog parlamenta 1. jula Osma sjednica Skupštine opštine Bijelo Polje održaće se u ponedjeljak, 1. jula, saopšteno je iz kabineta predsjednika SO. Na dnevnom redu su odbornička pitanja i odgovori na odbornička pitanja. Sjednicu koja je zakazana za 10 časova Radio Bijelo Polje će direktno prenositi. Foto:arhiva RBP #lokalniparlament #skupstinaopstine #sjednica #odbornickapitanja #radiobijelopolje #bijelopolje
Sedma sjednica lokalnog parlamenta završena je nakon višečasovne rasprave, a svih sedamnaset tačaka dnevnog reda je usvojeno. Iako su sjednicu, kako smo i ranije javili, napustili odbornici Demokrata, URA-e i Ujedinjene Crne Gore, lokalni parlament  usvojio je niz značajnih odluka, među kojima i Izvještaj o radu predsjednika Opštine, organa i službi lokalne uprave, Izvještaj o realizaciji Programa rada Skupštine za 2018. godinu, predlog Odluke o organizovanju Službe Skupštine, kao i predlog o refinansiranju kreditnih obaveza. #radiobijelopolje #lokalniparlament #bijelopolje #sjednica
Odbornici lokalnog parlamenta jednoglasno su izglasali na današnjoj sjednici Predlog Odluke o refinansiranju kreditnih obaveza, u cilju refinansiranja kreditnih obaveza po povoljnijim uslovima kod komercijalnih banaka. Kako se navodi u predlogu ove Odluke, stanje duga po kreditima na dan 01.03.2019. godine je 9.400.000,00€. #radiobijelopolje #sjednica #lokalniparlament #bijelopolje
Izvještaj o realizaciji Programa rada Skupštine za 2018. godinu i Predlog Odluke o organizovanju Službe Skupštine, usvojeni su danas, na sedmoj sjednici lokalnog parlamenta. Tokom 2018. godinee održane su četiri sjednice Skupštine, na kojima su usvojene 62 odluke, jedan plan, tri programa i dva rješenja. #radiobijelopolje #sjednica #lokalniparlament

Loading